Notulen MR de Haafakkers

Notulen MR vergadering De Haafakkers
Maandag 14 januari 2019

Aanwezig: Karlijn, Anneloes, Tamara, Esther, Diana, Arjan, Margarethe, Sander en Dennis

Verslag
1. Verslag vorige vergaderingen, mededelingen en actiepunten
a. Er is 1 opmerking naar aanleiding van het verslag van de vorige twee vergaderingen (5 november en 26 november). Er is eerder voorgesteld om de agenda te versturen inclusief de status van elk van de geagendeerde punten: ter info, advies of ter instemming. Besloten wordt dat we notulen vanaf nu maken in 3 delen: verslag, besluiten en actiepunten.

b. Anneloes Krijt stelt zich voor als nieuw MR lid binnen de docentengeleding. Zij werkt sinds dit schooljaar op de Haafakkers in beide groepen 1/2.

c. Bij de stukken van deze vergadering zaten wet-teksten uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Het betreft vooral de artikelen die over de rol van de MR bij fusie van scholen gaan (artikel 10 WMS en artikel 64b WPO). Het is verstandig deze door te lezen zodat duidelijk is welke rechten we hebben binnen de MR. Dennis stuurt de volledige WPO en WMS teksten ter info door aan de MR voorafgaand aan de volgende vergadering.

d. De directeur en interne begeleiders (IB’ers) van De Haafakkers hebben een training gehad over de AVG wetgeving. Deze training zal ook door de andere docenten van De Haafakkers gevolgd worden. Op GMR Wonderwijs niveau wordt AVG beleid opgesteld, dat rekening houdt met het spanningsveld tussen professioneel je werk kunnen doen als school en het privacy beleid. Dit beleid had op 1 mei 2018 rond moeten zijn. Dennis zal op korte termijn nadat het AVG beleid op GMR niveau besloten is, AVG beleid maken op De Haafakkers. Afgesproken wordt dit punt te agenderen zo snel mogelijk na het vaststellen van AVG beleid op GMR niveau. Er is 1 AVG klacht geweest op stichtingsniveau, die niet doorgestuurd is naar de autoriteiten. Dat is namelijk alleen noodzakelijk bij grote zaken en bij de kans op herhaling.

e. Een personeels tevredenheids-enquête wordt binnen 1 week na de MR vergadering van 14 januari uitgezet onder het personeel van De Haafakkers. Het wordt Uitgevoerd door WMK-PO. Zo’n enquête moet 1x per vier jaar gedaan worden. De laatste enquête is 2 jaar geleden uitgevoerd.

2. Voortgang en tijdspad fusie
Dennis ligt de voortgang van de voorbereidingen voor de eventuele fusie toe. De fusieregeling van de Rijksoverheid is verlengd. De arbeidsovereenkomst met Dennis is verlengd tot 1/1/2020.

Wonderwijs is intussen gestart als nieuwe stichting boven zowel De Haafakkers als De Klimboom, het contactpersoon voor De Haafakkers is Yvonne geworden. Dennis is van plan voor te stellen aan De Klimboom (Olga) en Wonderwijs (Yvonne) om de eventuele fusie 1 jaar uit te stellen. Dat geeft voldoende tijd om de eventuele fusie goed voor te bereiden terwijl wel de snelheid erin blijft. Ook wil hij voorstellen de 1e fase van de fusie (apart wonen en samen werken) te schrappen en direct bij elkaar in te trekken. De nieuwe directeur krijgt in deze opzet nog voldoende de tijd en mogelijkheid om het fusietraject mee te begeleiden. Voor dit tijdspad moet de FER in augustus/september 2019 goedgekeurd zijn. Vanuit de docentengeleding wordt aangegeven dat het momentum nu goed is – er wordt positief gedacht over een eventuele fusie, dus teveel tijd verliezen zou zonde zijn. Afgesproken wordt dat Dennis de nieuwe versie van de FER (inclusief tijdspad en financiën, rekening houdend met de genoemde punten in de MR vergadering van 26 november 2018) bespreekt met Olga en Yvonne, om deze vervolgens in maart met de beide MR-en van De Haafakkers en De Klimboom te bespreken. In mei/juni moet de definitieve FER klaar zijn om de MR-en de tijd te geven deze te beoordelen voor uiterlijk augustus/september.

3. Rol en samenstelling MR tijdens en na de fusie
De MR van De Haafakkers geeft aan graag te willen blijven zitten tot de eventuele fusie. Daarna zullen verkiezingen gehouden moeten worden met een goede verdeling van docenten en ouders van beide scholen. Het heeft de voorkeur dat een deel van de huidige MR leden zich verkiesbaar stellen zodat de opgebouwde kennis en ervaring goed overgedragen/voortgezet kan worden. Besloten wordt om medio mei 2020 nieuwe verkiezingen te houden.

4. Vaststelling opslagfactor
De nieuwe CAO die onlangs ingegaan is geeft aan dat er een werkverdelingsplan moet worden opgesteld. Eerst wordt dat bovenschools op GMR niveau uitgewerkt, vervolgens moet dat per school ingevuld worden. De lesopslag moet wel vastgesteld worden. De personeelsgeleding van de MR (PMR) heeft besloten de lesopslag op basis van 4 punten vast te laten stellen door Dennis (zie de bijlagen bij de MR vergadering: ‘werkverdeling’ en ‘werkverdelingsplan’, voor de omschrijving van deze punten). Na het bepalen van de lesopslag door Dennis wordt de normjaartaak gecommuniceerd aan het hele team.

5. Voortgang groep 7 in 2019
Tamara licht namens beide docenten van groep 7 toe hoe het gaat in deze groep. Er is een traject doorlopen met externe begeleiding door Humus. De 1:1 begeleiding van leerlingen moet nu voortgezet worden door beide docenten. De sfeer na de vakantie is prettig, er is een stagiair die al wat ervaring heeft in de klas en dat werkt goed. Er is actieve communicatie vanuit de docenten naar de ouders. Er zijn nog wel incidenten in de klas, en de leerlingen zijn nog wat afhankelijk van de docent: er is bijvoorbeeld onzekerheid binnen de klas hoe het zal gaan tijdens een paar dagen met een inval-docent binnenkort. De eindevaluatie van het proces komt in het voorjaar, besloten wordt dit met de MR te bespreken.

6. Samenwerking Stisamo en Batavorum: stand van zaken ‘Wonderwijs’
De samenwerking gaat volgens Dennis goed, de financiele kant van de zaak was snel geregeld. Er komt een strategisch beleidsplan voor Wonderwijs na een geplande 2-daagse waarin ook management stijlen besproken zullen worden. Er is vanuit de GMR gevraagd 1 lid per school zitting te laten nemen. Dennis pleit ervoor dat we van dit aanbod gebruik maken en gaat met de docenten overleggen of één van hen dit op zich kan nemen.

Rondvraag
- Op 15/3 is een landelijke stakingsdag gepland. De PMR gaat inventariseren of er gestaakt gaat worden op De Haafakkers.
- De bibliotheek gaat verhuizen volgens het nieuwe plan voor het dorpshart van Heteren. Was dit bekend bij Dennis – dat was inderdaad bekend en De Haafakkers wordt in de discussies betrokken.

Besluiten
1. Agenda van de MR vergadering bevat vanaf heden de status van elk van de vergaderpunten (ter info, advies of instemming).
2. De notulen zullen vanaf deze vergadering bestaan uit een kort verslag, de besluiten en de actiepunten.
3. Agenderen AVG beleid zo snel mogelijk nadat dit voor De Haafakkers opgesteld is
4. De nieuwe FER bespreken in gezamenlijk MR overleg De Haafakkers en De Klimboom (mits zij daartoe bereid zijn).
5. Medio mei 2020 worden nieuwe verkiezingen gehouden voor de MR van de eventuele fusieschool.
6. De lesopslag wordt op basis van 4 afgesproken punten bepaald door Dennis en de normjaartaak wordt vervolgens door Dennis gecommuniceerd aan het hele team.
7. Agenderen van de evaluatie van groep 7 nadat die afgerond is (in het voorjaar van 2019)

Actiepunten
a) Doorsturen WMS en WPO teksten aan MR voor eerstvolgende vergadering – Dennis
b) Opstellen AVG beleid De Haafakkers nadat op GMR niveau AVG beleid vastgesteld is – Dennis
c) Terugkoppelen personeelstevredenheids-enquete – Dennis
d) Nieuwe FER opstellen samen met Olga en Yvonne en doorsturen aan beide MR-en - Dennis
e) Docent uit de MR vragen zitting te nemen in de GMR - Dennis