Notulen MR de Haafakkers

Notulen MR vergadering De Haafakkers
Maandag 18 maart 2019

Aanwezig: Karlijn, Anneloes, Tamara, Esther, Arjan, Margarethe, Sander en Dennis
Afwezig: Diana

Verslag
1. Verslag vorige vergaderingen, mededelingen en actiepunten
- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. De actiepunten zijn allemaal afgehandeld behalve opstellen AVG beleid (nog niet op orde op GMR niveau) en opstellen nieuwe FER. De actie rondom het AVG beleid blijft staan en het opstellen van de nieuwe FER komt terug tijdens deze- en volgende vergadering.

2. Mededelingen
a) Ervaringen van de IPC projecten die in samenwerking met De Klimboom uitgevoerd zijn worden gedeeld. De ervaringen zijn over het algemeen positief, aspecten die als positief ervaren zijn worden genoemd: beleving kinderen, samen activiteiten organiseren met beide scholen, interactievere methode, en activeert de docenten om een nieuwe manier van onderwijzen te gebruiken. Als minder positieve punten worden de tijdsinvestering (meer dan de methode) en het nog niet geïntegreerd zijn met de andere onderwijsmethode genoemd.
Dennis geeft aan dat met het team overlegd is om de besluitvorming rondom IPC opnemen in de FER vast te leggen. Afgesproken met het team is dat input geleverd kan worden maar Dennis de vrijheid heeft om te beslissen hoe dit in de FER komt. De ouder-leden van de MR vragen of de docenten kunnen peilen bij het team en context zouden kunnen geven bij het besluit van Dennis. Om de FER op dit punt te kunnen beoordelen is context bij de beslissing over het invoegen van IPC als onderwijskundig aspect nodig. Dat kan ofwel komen door een
uitleg hierover door Dennis, maar liever door de PMR leden.

b) Voorgang FER: Suzanne v Deutekom gaat Olga en Dennis helpen de nieuwe FER op te stellen. Op 8 april stuurt Dennis de nieuwe FER, 15 april heeft MR Klimboom vergadering. De MR leden lezen de nieuwe FER door ter voorbereiding op de bijeenkomst op 15/4. Arjan peilt bij de MR van De Klimboom hoe zij op dit moment in het proces zitten.

c) Evaluatie groep 7 is gepland op 16 april samen met Teun van Humus. Het algemene gevoel is dat de situatie stabiel is op dit moment. Qua voorbereiding van deze evaluatie wordt voorgesteld om rekening te houden met de vorige evaluatie die niet helemaal volgens plan verliep. Dit wordt al meegenomen in de planning, met een leuke activiteit. Er wordt voorgesteld om als MR mee te denken in de voorbereiding: afgesproken wordt om dit te bespreken op 2 april om van 17 tot 18u.

3. Uitkomsten Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd onder alle 17 personeelsleden en is ingevuld door 15 mensen (88%). Als school is als norm een waarde van 3 gekozen voor de verschillende aspecten.
‘Andere scholen’ zijn o.a. bepaald op basis van geografische ligging. Er zijn een aantal aspecten, waaronder ‘sfeer op de school’, die met een score van 3 aan de lage kant zijn. Vooral ook ten opzichte van een 3,9 voor ‘sfeer op school’ tijdens het vorige onderzoek (eind 2016). Met de PMR is daarover gesproken, er is nog geen duidelijkheid waardoor dit relatief laag gescoord is. Wat mee kan spelen is
dat er erg veel veranderd is qua personeelsbestand (zowel bij de docenten als ook een wisseling van directeur). Er wordt gesuggereerd om dit onderzoek te evalueren in kleine groepjes om de gelegenheid te geven om wat context te geven bij dit onderzoek en eventueel een aantal ‘tips’ en ‘tops’ op te stellen. Het is waarschijnlijk nodig om dat met ‘onafhankelijke’ begeleiding te doen, bijvoorbeeld met een HR medewerker vanuit de stichting.

4. Formatieontwikkeling Haafakkers en begroting
Formatie begint op bestuursniveau per school. De Haafakkers heeft een overschot. Zelfs met wat besparing komt De Haafakkers waarschijnlijk op 8.8 FTE (tov de 7 FTE die ‘nodig zijn’). Tijdelijke docenten zijn beoordeeld en voorgedragen voor een vast contract. Dennis is hierin op zoek naar input op het vlak van personeelsbeleid. Als MR kunnen we ons bijvoorbeeld uitspreken over dit beleid. Coaching is bijvoorbeeld mogelijk voor startende docenten.

Rondvraag
- Hoe gaat school om met een evt kinderslot voor kinderen op de schoolcomputers. Dit is technisch lastig, dit is een taak voor de docent van de groep.
- Vergadering van 17 juni wordt verzet naar 24 juni
- Dennis krijgt vanaf binnenkort een 2e opdracht op een andere school binnen Wonderwijs. De reden is dat de opdracht binnen De Haafakkers kleiner wordt. Binnenkort wordt bekend gemaakt wat deze verandering inhoudt.