MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.

De leden van de MR schooljaar 2018-2019 zijn:
Oudergeleding: Margarethe van de Wal, Diana van der Meijde, Arjan Kouwen en Sander Abrahamse
Leerkrachtengeleding: Tamara Rutten, Karlijn Vendel, Anneloes Krijt (voorzitter) en Esther van de Pas

De inspraak is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap 1992 (WMO).
De overheid laat steeds meer belangrijke beslissingen over aan de scholen zelf; beslissingen die te maken hebben met het onderwijs, de klassenindeling, fusies, personeelsbeleid, ARBO, vakantierooster, invulling van ADV-dagen, combinatiegroepen, nieuwbouw, conflicthantering etc. Een actieve MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De MR kent twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Voor welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft, is geregeld in de al genoemde wet of in een apart Medezeggenschapsreglement. Daarnaast kan de MR altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. Bij eventuele conflicten kan de MR terecht bij een geschillencommissie.

Contact

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@dehaafakkers.nl