De MISSIE van de Haafakkers luidt:

Met plezier naar ‘de lerende school’.

Het Chinees kent twee karakters voor het woord ‘leren’. Het eerste betekent ‘studeren’ en bestaat uit twee delen: het symbool voor ‘kennis vergaren’ boven het symbool van een kind in een deuropening. Het tweede karakter betekent ‘voortdurend oefenen’ en toont een vogel die zich opmaakt om het nest te verlaten. Het bovenste symbool staat voor vliegen, het onderste voor jeugd. In het Aziatische denken, is leren een doorgaand proces. Samen suggereren ‘studeren’ en ‘voortdurend oefenen’ dat leren zou moeten betekenen ‘meesterschap van de weg tot zelfverbetering’.

– Peter Senge –

In ‘onze lerende school’ is een gemeenschappelijke visie van groot belang. De visie geeft aan waarop het leren binnen de school zich richt. Zowel het leren van de kinderen als ook het leren van de mensen die in de school werken. Wij staan als team open voor onderwijsvernieuwingen en scholing. Wij als teamleden zijn professionals die een voorbeeldfunctie vervullen en die kunnen omgaan met de verschillende aspecten behorend bij het vak van leerkracht. De leerkrachten van de Haafakkers hebben daarom hoge verwachtingen van elkaar.

De visie van de Haafakkers luidt:

De Haafakkers, daar kun je op bouwen!
De Haafakkers hecht veel waarde aan de volgende bouwstenen:

1. Opbrengstgericht
2. Openheid
3. Structuur
4. Cultuur
5. Professionaliteit

1 Opbrengstgericht

De Haafakkers biedt alle kinderen, door hoge opbrengsten te realiseren, een optimale en kansrijke ontwikkeling.

Dit doen wij door opbrengstgericht te werken. Onze school daagt kinderen uit tot een maximale prestatie, waarbij we kijken naar de eigenheid van het kind en zijn mogelijkheden en behoeften. We streven ernaar om ieders talenten tot een optimale ontwikkeling te laten komen. Het lerende kind staat op de Haafakkers centraal. De basisvaardigheden taal, lezen en rekenen zijn onmisbaar voor het succes van kinderen op alle mogelijke gebieden. Kinderen worden gezien en mogen fouten maken. Dit zien we niet als falen maar als een aangrijpingspunt om verder te leren en te ontwikkelen. Welbevinden is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Een hogere mate van welbevinden zorgt voor betere leerprestaties en meer motivatie om te leren.

2 Openheid

De Haafakkers werkt samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. De Haafakkers ziet en ervaart ouders als belangrijke partners. Ouders vertrouwen immers hun dierbaarste ‘bezit’ aan onze school toe. De Haafakkers is een op participatie gerichte school. Dat betekent dat wij aangeven aan ouders wat zij van de school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn én we geven aan wat wij van de ouders verwachten. Ouders moeten veel vertrouwen hebben in onze school. Daarom communiceren wij open over ons handelen.

Onze school ziet het samenwerken met ouders als een interne behoefte en wij zien als school zeker de meerwaarde van deze samenwerking. Er zijn een aantal redenen waarom wij die samenwerking zo belangrijk vinden. Zoals eerder beschreven, beschikken ouders over deskundigheid die de school niet bezit en die nodig is om de leerling tot volle ontwikkeling te laten komen.

Gedeelde (afgebakende) verantwoordelijkheid van alle betrokkenen levert meestal meer resultaat op. Door verantwoordelijkheid ontstaat immers betrokkenheid. Omdat verschillende ouders een acceptatieproces doormaken wanneer het kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is het van groot belang om een band met elke ouder op te bouwen.

Een ouder zit ook een beetje op school, net als alle kinderen. Natuurlijk in een andere rol, maar de ouder is niet meer uit de school weg te denken. Onze school beseft dat en richt zich op oudertevredenheid. Uit bovenstaande blijkt dat we ons onderwijs niet alleen kunnen. We willen samenwerken op alle terreinen om de ontwikkeling van uw kind volledig te ontplooien.

3 Structuur

Om een professionele leeromgeving te bewerkstelligen is een goede structuur erg belangrijk. Goed onderwijs vereist een sfeer die zorg uitstraalt en een veilige, ordelijke omgeving biedt voor de kinderen. Hiermee bedoelen we ‘zorg’ in de meest brede zin van het woord. Deze zorg is ook terug te vinden in onze inrichting die rust, structuur en warmte uitstraalt.

Een goede structuur is ook noodzakelijk voor een veilige, ordelijke omgeving. Deze structuur is zichtbaar in de manier waarop wij ons onderwijs verzorgen, het hanteren van het IGDI model: Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (gezamenlijke start van de les, interactieve instructie en begeleid inoefenen, zelfstandig werken en verlengde instructie, zelfstandig werken en afsluiting), de door ons gehanteerde procedures, de moderne materialen, eigentijdse lesmethodes en de schoolregels. Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd.

De ontwikkelings- en leerdoelen zijn gericht op een veelzijdige ontwikkeling en opgebouwd vanuit een systematiek van groepsoverzichten en groepsplannen. Het uiteindelijke doel van ons onderwijs is om kinderen gestructureerd naar een zekere onafhankelijkheid te brengen waarin ze zelfstandig kunnen functioneren in onze maatschappij en waarin ze hun eigen persoonskenmerken en vaardigheden kunnen gebruiken.

4 Cultuur

De Haafakkers is een plaats waar kinderen, ouders en team met verschillende levensbeschouwingen en achtergronden elkaar treffen op respectvolle wijze. Ieder mens is uniek. Op de Haafakkers zien we ieder kind als een individu en passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op elk kind, waarbinnen we de kinderen inspireren in een uitdagende en sfeervolle omgeving.


Naast de onderwijskundige taak die wij als school hebben, hebben wij ook samen met de ouders een opvoedkundige taak. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden hoort daarbij. Er is aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling waarbij kinderen echt worden gezien. Wij streven naar een school waarbinnen kinderen veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk zijn voor elkaar. Als een kind zich goed voelt over zichzelf kan het ook zorg dragen voor een ander. Daar is veerkracht voor nodig. Om in moeilijke tijden overeind te blijven en in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen.

We streven ernaar om die veerkracht te ontwikkelen en versterken. In het kader van de burgerschapszin vinden wij het belangrijk dat kinderen kritisch leren kijken naar de samenleving en daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

5 Professionaliteit

In onze ‘lerende school’ is professionaliteit van groot belang. Een leerkracht die professionaliseert, onderzoekt voortdurend de eigen praktijk om zo het onderwijs aan kinderen te verbeteren. Die leerprocessen leiden ertoe dat wij leersituaties voor onze kinderen beter kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren, zodat kinderen ook anders leren en tot betere leerresultaten komen. Gezamenlijk ontdekken en bespreken wij de mogelijkheden om kinderen nog beter te begeleiden. Zo hebben wij geparticipeerd in een ‘School aan zet’ programma om ons in dit traject te begeleiden. Zie hiervoor: www.schoolaanzet.nl. Zo werken we met kindgesprekken waarbij we de kinderen actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling.

Op de Haafakkers zoeken wij actief naar verbeteringen en is er vertrouwen in het team om dit op een juiste manier gestalte te geven.

De inspecteur gaf in zijn laatste bezoek aan dat de Haafakkers over een enthousiast, eensgezind en ambitieus team beschikt. Schoolbreed is er sprake van een professionele verbetercultuur waarbij de kwaliteitszorg een sterk punt is.

Lees meer over de Haafakkers in onze schoolgids.