Op deze pagina vindt u belangrijke praktische informatie over onze school. Veel voorkomende onderwerpen staan in het linker menu zodat u deze snel kunt raadplegen.

Buitenschoolse en Voorschoolse opvang

De Vuurvlinder
Flessestraat 15
6666 CK Heteren
026-4720892
klantcontact@skar.nl
www.skar.nl

Samsammie
Kastanjelaan 6
6666 AD Heteren 026-4461191
info@samsammie.nl
www.samsammie.nl

Onze school werkt samen met de SKAR en Kinderopvang Samsammie.
Voor beide geldt dat er een contactpersoon is aangewezen die het contact onderhoudt met onze school. Wettelijk gezien zijn de ouders het aanspreekpunt en mogen de school en de BSO geen overleg voeren over een kind, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de ouders. De kinderen die naar de BSO gaan, worden op school verzameld en opgehaald door de begeleiders. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij de BSO. Deze begeleider onderhoudt ook het contact met onze school. Ook hier geldt de wettelijke regeling dat de ouders het aanspreekpunt zijn.

 

Dyslexie verklaring

Vanaf 1 januari 2009 kunnen ouders vanuit de zorgverzekering hun kind aanmelden voor onderzoek en behandeling bij vermoedens van ernstige dyslexie. Een school kan zelf geen dyslexieverklaring afgeven, dit is voorbehouden aan geregistreerde GZ-psychologen met dyslexie-expertise.

Het behandelprogramma wordt gefinancierd door de zorgverzekering en is een traject dat buiten de school en het onderwijsprogramma om verloopt. De instanties die deze behandeling verzorgen, hebben hierbij het verzoek gedaan om de behandeling op school te laten plaatsvinden. Dit voorkomt verlies van onderwijstijd. Wij hebben hiermee ingestemd.

Huiswerk maken is een ander onderdeel van het behandelprogramma dyslexie. In het verleden werd hier soms door de leerkracht in de groep ondersteuning bij gegeven.
De praktijk leert ons echter, dat dit huiswerk qua inhoud en tijd niet past binnen het onderwijsprogramma van de groep. Kinderen op de Haafakkers, die kenmerken van dyslexie of een dyslexieverklaring hebben, vallen binnen ons leesonderwijs al in een groep die intensieve instructie, geleide inoefening en gestuurde verwerking met de leerkracht doorlopen.
Boven op dit uitgebreide basisaanbod van ons leesonderwijs krijgen deze kinderen nog 4 keer per week 15 minuten extra oefentijd om de geleerde woorden/teksten te automatiseren.
Het huiswerk vanuit de behandeling dyslexie zal dus thuis gemaakt moeten worden.

Uiteraard is afstemming tussen leerkracht en behandelaar van belang. En waar mogelijk worden compenserende materialen vanuit de behandeling ingezet binnen het lesprogramma. (Bijv klankkaarten, spellingsafspraken enz.)
Het intake/evaluatiegesprek is bedoeld voor ouders en behandelaar. Mocht de aanwezigheid van de leerkracht op prijs worden gesteld, dan is de leerkracht te allen tijde bereid hieraan mee te werken. In dat geval vinden de gesprekken op de Haafakkers plaats.

Dyslexieprotocol

Eindejaarsviering

Woensdag 8 juli 2020 wordt onze jaarlijkse eindejaarsviering gehouden. De playbackshow begint om 10.15 uur op het plein en we hopen rond 11.45 uur groep 8 van het plein te vegen.

Ergotherapie

Ergotherapiepraktijk "Zorg op maat" behandelt kinderen met sensomotorische problemen, problemen met de fijne motoriek, problemen met schrijven en praxisproblemen. Ergotherapie wordt op verwijzing van de huisarts vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Website www.ergo-zorgopmaat.nl

Gescheiden ouders

Als ouders zijn gescheiden dan is een school in principe verplicht aan de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als er naar gevraagd wordt, informatie over zijn/haar kind(eren) te verstrekken (op grond van artikel I:377c van het Burgerlijk Wetboek).

Het artikel kent twee beperkingen:
1. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde wijze aan de ouder met ouderlijk gezag zou kunnen verschaffen
2. Als het verschaffen van de informatie tegen het belang van het kind in gaat

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen terecht bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070-386 16 97
e-mail: info@gcbo.nl

Gevonden voorwerpen

Regelmatig komt het voor dat leerlingen dingen vergeten mee naar huis te nemen. Gevonden voorwerpen zijn terug te vinden in de kist in de centrale hal.

Groepsbezetting

Groep

Leerkrachten

Lokaal

Groep 1-2A

Juf Marja (ma, di, do, vrij)
Juf Ellen (wo)

huidig lokaal 1-2A

Groep 1-2B

Juf Lotte (ma, di)
Juf Marieke (wo, do, vrij)

huidig lokaal 1-2B

Groep 3

Juf Thelma (ma, di, wo, do, vrij)

huidig lokaal 3

Groep 4

Juf Danielle (ma, wo, do, vrij) 
Juf Tamara (di)

huidig lokaal 4

Groep 5

Juf Daisy (ma, di, wo)
Juf Truus (do, vrij)

huidig lokaal 5

Groep 6

Juf Josta (ma, di)
Juf Henrieke (wo, do, vrij)

huidig lokaal 6

Groep 7

Juf Silke (di, wo, vrij)
Juf Tamara (ma, do)

huidig lokaal 7

Groep 8

Juf Karlijn (ma, di, (wo), (vrij))
Juf Esther ((wo) ,do, (vrij))

huidig lokaal 8


Onderwijsassistent: Lotte Wubkes
Conciërge: Roberto ten Hoedt

Gymrooster

Groep

Dag

Tijd

7

Dinsdag

8.30 - 9.15 uur

5 en 6

Dinsdag

9.15 - 10.00 uur

3 en 4

Dinsdag

10.30 - 11.15 uur

8

Dinsdag

11.15 - 12.00 uur

 

Groep

Dag

Tijd

6, 7 en 8

Donderdag

8.30 - 9.45 uur

 

Groep

Dag

Tijd

3 en 4

Vrijdag

8.30 - 9.15 uur

5

Vrijdag

9.15 - 10.00 uur


De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen gymles in het bewegingslokaal. Op advies van de schoolarts dragen de kleuters gymschoenen. Omdat ze bijna iedere dag gebruikt worden, blijven de gymschoenen op school. Bij mooi weer spelen de kleuters vaak buiten.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8, gaan naar de sporthal in zalencomplex De Bongerd. Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat de kinderen met lange haren deze in een staart, vlecht of knot dragen. Ook het dragen vangoede gymschoenen is belangrijk voor de veiligheid (let op: geen glad profiel). De gymschoenen mogen niet al thuis worden aangetrokken. De gymkleding bestaat uit een gymbroek met T-shirt dan wel een gympakje. Het dragen van gymschoenen en gymkleding is verplicht in verband met de veiligheid van uw kind(eren). Na elke les gaan de gymspullen mee naar huis. Als u alle kleding (dus ook de schoenen), voorziet van een duidelijk merkteken, dan blijft dit herkenbaar in het geval er iets kwijt raakt. Laat het ons weten als uw kind niet mee kan doen aan de gymlessen.

Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is zo’n plaats. School en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.
Om besmetting te beperken hebben wij een werkgroep Hoofdluispreventie ingesteld. Deze bestaat uit een hiervoor speciaal geïnstrueerde groep ouders. Zij controleren iedere maandag na een vakantie (zie de Haafakkers kalender) alle kinderen op hoofdluis. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag geen gel, staarten, vlechten, e.d. in het haar heeft? Indien er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, krijgt u hierover direct bericht.

Huiswerk

Huiswerk kan om verschillende redenen gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dit meestal om de kinderen voor te bereiden op het huiswerk dat ze op het voortgezet onderwijs krijgen. Kinderen moeten leren plannen, inschatten hoeveel tijd een opdracht kost en hoe ze een opdracht aan moeten pakken. Van de leerkrachten mag u verwachten dat ze dit met de kinderen bespreken.
Ook kan het zijn dat wij huiswerk meegeven omdat een kind meer oefentijd nodig heeft. Van de school mag u verwachten dat ze met u overleggen hoe u dit het beste aan kunt pakken. Hebt u daar vragen over, wendt u zich dan alstublieft tot de leerkracht.
Soms is het erg lastig uw kind te bewegen tot het maken van huiswerk. Ook dan kunt u het beste met de leerkracht overleggen. Dit geldt ook wanneer u vindt dat de balans tussen schoolwerk en ontspanning in het gedrang komt. In het algemeen geldt dat 4 keer een kwartier beter werkt dan één een uur.

Inlooptijd

Om 8.05 uur gaan de schooldeuren open voor de groepen 1 t/m 3. De ouders van deze groepen mogen dan binnenlopen met hun kind. De ouders krijgen op deze manier de mogelijkheid om kort contact te hebben met de leerkracht. Bij het eerste belsignaal om 8.10 uur vragen wij de ouders te vertrekken, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Het tweede belsignaal om 8.15 uur is het teken dat we met de lessen starten. Wij zouden het prettig vinden wanneer een kind toch te laat komt, de ouder afscheid neemt bij de deur.
De groepen 4 t/m 8 gaan om 8.10 uur bij het eerste belsignaal naar binnen. Voor de groepen 4 t/m 8 bieden wij de mogelijkheid om elke eerste maandag van de maand met uw kind mee naar binnen te lopen om uw kind naar de groep te brengen.

Laat s.v.p. kinderwagens op de gang staan in verband met de veiligheid in school. Wilt u er als ouders op toezien, dat uw kind niet onnodig met de fiets naar school komt? De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of vernieling van fietsen op de speelplaats.
Voor het plaatsen van de fietsen en de ingangen van de school geldt het volgende:
• De kinderen van groep 8 kunnen hun fietsen op het grote voorplein plaatsen en om 8.10 uur de ingang gebruiken op het grote voorplein aan de Flessestraat. Om 14.15 uur nemen zij de uitgang aan het bovengenoemde plein.
• De kinderen van de groepen 1 t/m 7 kunnen hun fietsen aan de Zwaluwstraat op de speelplaats plaatsen.
• De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 nemen de ingang aan de zijkant aan de Zwaluwstraat.
• De groepen 4, 5, 6 en 7 gebruiken de achteringang aan de Tuin van de Burgemeester. De kinderen zijn vanaf 8.10 uur welkom. Graag buiten wachten. Alleen in de eerste week mogen de ouders van de kinderen van groep 4 nog even meelopen met hun kind, daarna verwachten we dat ook de ouders van kinderen uit groep 4 hun kind om 8.10 uur alleen naar binnen laten gaan met uitzondering van de eerste maandag van de maand.

Jeugdbladen

Het is mogelijk via school geabonneerd te zijn op de educatieve jeugdbladen zoals bijvoorbeeld Rompompom, Bobo, Okki, Taptoe en Hello you. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders hierover informatiemateriaal. U kunt uw kind aanmelden door de antwoordkaart behorende bij het blad in te leveren.

Jeugdgezondheidszorg

Wat is de jeugdgezondheidszorg?
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van kinderen. U kunt bijvoorbeeld denken aan niet goed groeien, horen of sociaal-emotioneel achterblijven.
Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.

De jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Om problemen bij de gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen, onderzoekt de JGZ de kinderen op verschillende, vastgestelde momenten. Als er problemen zijn dan begeleidt de JGZ het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht. Zo nodig verwijst de JGZ door naar bepaalde hulpverlening. Alle kinderen worden in het kalender jaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor een standaard screening op school.

Informatie
Voordat de kinderen onderzocht worden krijgt u een brief, waarin wordt uitgelegd hoe het onderzoek in z’n werk gaat. Daarnaast ontvangt u vragenlijsten met het verzoek deze in te vullen en bij de leerkracht in te leveren. De jeugdgezondheidsdienst stuurt de uitnodigingen (en vragenlijsten) naar het huisadres van de kinderen. Ook de leerkracht krijgt een signaleringslijst. Zo kan de leerkracht in overleg met u aangeven of uw kind binnen het onderzoek extra aandacht nodig heeft.

Het onderzoek
De doktersassistente voert het onderzoek uit. Op de eerste onderzoeksdag stelt zij zich voor aan de kinderen en legt de kinderen uit wat er gaat gebeuren. Bij dit onderzoek worden de kinderen zonder ouder gezien. Indien een ouder specifieke vragen heeft, kan dit op het vragenformulier worden aangegeven en zal een oproep op het spreekuur volgen. De doktersassistente doet een ‘screening’. Dit betekent dat ze geen uitgebreid onderzoek doet, maar kijkt of er aanleiding is om nader onderzoek te doen. Ze bekijkt daarvoor eerst de vragenlijsten. Als ze uw zoon of dochter uit de klas heeft opgehaald en op zijn gemak heeft gesteld doet ze een aantal testen. Op deze manier krijgt ze een goede indruk van de ontwikkelingen en gezondheid van uw kind. Als er aanleiding toe is (bijvoorbeeld ten gevolge van een test of als u op de vragenlijst zorgen hebt aangegeven) zorgt ze voor verwijzing naar het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op het spreekuur kunnen ouders antwoord krijgen op hun vragen en antwoord geven op vragen die rondom hun kind spelen.

Bevindingenformulier
Na het onderzoek vult de doktersassistente op een formulier de resultaten van het onderzoek in. Dit formulier krijgt uw kind in een envelop mee naar huis. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Spreekuren jeugdarts
Onze jeugdarts is mevr. Monique Gosselink. Zij houdt enkele spreekuren per jaar, steeds op een van de drie scholen in ons dorp. Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie. Het spreekuur is er voor kinderen van alle leeftijden. Het kan zijn dat op het consultatiebureau reeds is aangegeven, dat een vervolg zal plaatsvinden bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U kunt ook zelf een afspraak maken voor het spreekuur als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind. U kunt bij de jeugdarts terecht met vragen over bijvoorbeeld: zintuigen, vermoeidheid, groei, gewicht, bedplassen, broekpoepen, houding, hoofdpijn en buikpijn, motoriek, gedrag, problemen met eten, slapen, contact, concentratie en opvoedingsproblemen met betrekking tot bovenstaand gedrag. Wanneer er vragen zijn kunt u zelf contact opnemen via de telefonische vragenlijn, telefoonnummer: 088-3556000. Deze vragenlijn is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige. Ook het verzetten van afspraken kan via dit telefoonnummer.

Informatiefolders
Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met het bevindingenformulier. Website: www.vggm.nl

U vindt jeugdgezondheidszorg onder GGD/Jeugd en Gezondheid.

Kerk

In samenwerking met een werkgroep van de parochie kunnen de kinderen worden voorbereid op de Eerste Communie en het Vormsel. Deze voorbereiding vindt buiten schooltijd plaats.

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie wordt gegeven door Intraverte. Doel en middel is de motoriek. Men probeert situaties te creëren waarin het kind de mogelijkheid heeft om te oefenen en vervolgens om het geoefende te leren toepassen in het dagelijkse doen en laten. Intraverte begeleidt kinderen met motorische en/of sociaal emotionele hulpvragen vanuit een multidisciplinaire aanpak: kinderoefentherapie en psychomotorische therapie. Deze intern ontwikkelde werkwijze heet Pentabalans. Het kind staat centraal. Omdat de omgeving van grote invloed is op de ontwikkeling van een kind bieden zij standaard ondersteuning aan ouders/verzorgers. Ook is er, in overleg met ouders, contact met de leerkracht en/of intern begeleider. Door deze samenwerking kan het hoogst haalbare bereikt worden!

Aanmelden voor Intraverte kan door contact op te nemen met de administratie in Tongeren (tel: 0578-688127), men kan ook via de website het aanmeldingsformulier invullen. Voor het gehele traject vraagt Intraverte een eigen bijdrage van € 47,50. Voor kinderen tot 18 jaar wordt op verwijzing van de huisarts de begeleiding vergoed uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. Website: www.intraverte.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkracht of de Intern Begeleider (Ellen Milder)

Kind en Meer

Elk kind en elke situatie is uniek. Soms is er behoefte aan extra begeleiding, training of therapie. Onze school werkt veelal samen met Kind & Meer. Kind & Meer kijkt samen met de betrokkenen waar knelpunten liggen. Het zoeken naar concrete oplossingen bij wat je wil veranderen in de dagelijkse praktijk staat centraal. Zo verzorgen zij de volgende trainingen: sociale vaardigheden, positief zelfbeeld, (faal) angst, mindfullness, planning- & organisatie, cogmed (concentratie), brain game brian (werkgeheugen), seksuele weerbaarheid en rots & water (weerbaarheid). Enkele van deze trainingen worden na schooltijd in ons schoolgebouw gegeven. Vragen of aanmelden? Bel 06-10862460 of mail naar info@kindenmeer.nl. Ze denken graag vrijblijvend met je mee!

Klachten

Elke school heeft een interne contactpersoon die u kunt benaderen als u een klacht hebt. Voor onze school is dat Danielle Creuwels
De contactpersoon kan advies geven en eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Sonja Tettero is werkzaam als externe vertrouwenspersoon voor alle scholen van Wonderwijs.
Als u ontevreden bent of klachten hebt over school, medewerkers of andere zaken zoals de sociale veiligheid van uw kind, is het belangrijk dat u hiermee niet blijft rondlopen. U kunt altijd terecht bij de interne contactpersoon van de school zelf, die u kan vertellen waar u de klacht het beste kunt laten horen. De voorkeur gaat ernaar uit dat u met elkaar de klacht oplost, de school zet zich hier graag voor in.
Maar soms is het in het belang van het kind en de klacht dat u deze met de onafhankelijke en externe vertrouwenspersoon bespreekt. In dat geval mag u rechtstreeks contact met Sonja opnemen en zal zij alleen met uw instemming, met derden hierover praten. Zij zal zich inzetten om samen met u en de school de klacht op te lossen.

Sonja Tettero
Sonja@vertrouwenszaken.nl
06-24676470

Klein Casus Overleg (KCO)

Jeugdarts, maatschappelijk werker en intern begeleiders werken nauw samen wanneer een kind in een moeilijke situatie verkeert. Tijdens het KCO gaan wij met ouders in gesprek en geven jeugdarts en/of maatschappelijk werker advies. Wanneer een kind tijdens het KCO wordt besproken, ontvangen ouders een uitnodiging om bij dit overleg aanwezig te zijn. Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider van onze school.

Logopedie

Onze school wordt bezocht door logopedisten van Maatschap Logopedie Over Betuwe. Logopedie op de basisschool houdt zich bezig met alle aspecten die met spreken en verstaan te maken hebben. De werkzaamheden van de logopedist heeft een preventief karakter; logopedische problemen voorkomen of in een vroeg stadium opsporen. Hiertoe wordt bij alle 5-jarigen een logopedische screening afgenomen. Naar aanleiding van de screening kan het zijn dat de ouders worden opgeroepen voor een adviesgesprek. In sommige gevallen zal het gaan om het geven van adviezen voor in de thuissituatie, in andere gevallen zal de logopedist adviseren naar een logopediepraktijk te gaan voor wekelijkse therapie. Het is ook mogelijk kinderen uit andere groepen bij de logopedist aan te melden voor een screening/onderzoek. Ouders worden hiervan altijd van tevoren op de hoogte gesteld.

Logopedie praktijk

Binnen onze school is wekelijks een logopediste van logopedie praktijk Poolman en Smal werkzaam. Logopedie Poolman en Smal is een allround praktijk. De afgelopen jaren heeft Logopedie Poolman en Smal zich gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van o.a. spraak- en taalstoornissen, afwijkend mondgedrag, auditieve vaardigheden, lees- en spellingproblemen, syndroom van down, stotteren en broddelen, neurologisch verwante stoornissen. Daarnaast zien zij ook cliënten met adem- en stemproblematiek of algemene articulatieklachten. Logopedie valt onder het basispakket van uw zorgverzekering en wordt tot de leeftijd van 18 jaar volledig vergoed door uw zorgverzekering. U kunt per mail of telefonisch een afspraak maken. Als u uw kind aanmeldt voor logopedie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Contact: 026-3030025 / 0317-745474 of mailen naar info@logopedie-ps.nl

Milieu

Een beter milieu begint bij jezelf. In de diverse lessen komt het onderwerp regelmatig ter sprake, om kinderen bewust te maken, dat zij op hun eigen wijze kunnen bijdragen aan een beter milieu. Wij willen u daarom verzoeken de kinderen geen pakjes drinken mee naar school te geven maar een drinkbeker.

Milieu educatie

Voor het natuuronderwijs kunnen we gebruik maken van de diensten van het NME in Hemmen. Zij verzorgen onder andere leskisten, natuurwandelingen en hebben een uitgebreide mediatheek.

Mobiele telefoons

Op onze school (en daar hoort het schoolplein bij) is het voor kinderen niet toegestaan om tijdens de lestijden en de pauzes, mobiele telefoons en overige apparatuur te gebruiken. Wij vinden dat deze apparaten niet op school thuishoren en maken de kinderen duidelijk dat we liever hebben dat ze thuis gelaten worden. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal.
Wij vragen u om het met de leerkracht van uw kind kort te sluiten als uw kind met een bepaald doel wel een mobiele telefoon mee naar school neemt. Het meenemen van een mobiele telefoon is ook in deze situatie op eigen risico.

Ongewenst agressief gedrag van ouders

Helaas komt het weleens voor dat ouders en school niet op één lijn zitten wat betreft de aanpak van een probleem met een kind. Het gedrag van ouders kan dan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de vertrouwensrelatie tussen de ouder en de school is verstoord, omdat de ouders niet akkoord gaan met een maatregel van school of als reactie op het gedrag van andere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat acceptabel is duidelijk te trekken.
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag zijn:
- Handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten
- Dreigen met fysiek geweld
- Verbaal geweld
- Ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie ‘groot tegenover klein’ is ingezet
- Schelden/vloeken
- Zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen, waarbij een bijzonder negatieve gesprekslading te bespeuren valt.

Is deze grens overschreden dan kan (binnen de kaders van het vastgestelde beleid ten aanzien van de schorsing en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot:
- Het geven van een waarschuwing aan de ouders-leerlingen
- Het schorsen van de leerling
- De ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken
- De leerling te verwijderen
- De ouders een ‘schoolverbod’ te geven.

Noodzakelijk bij het handhaven van de gedragsregels is:
- Een goede registratie van de voorvallen
- Het informeren van de rijksinspectie
- Het zo nodig informeren van de wijkagent
- Het zo nodig melding maken van het voorval bij een leerplichtambtenaar.
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en/of ouders is het van groot belang om te registreren wat er is gebeurd, welke afspraken er zijn gemaakt en welke besluiten er zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het leerling-dossier. Ouders hebben het recht het leerling-dossier van hun kind in te zien.

Peuterspeelzaal

Veel kinderen komen van de peuterspeelzaal ‘de Pretvogeltjes’. Jaarlijks is er overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de groepen 1-2. Ook de SKAR en Samsammie zijn hierbij aanwezig.

Pleinwacht

Tijdens de pauzes en circa 10 minuten voor de aanvang van de lessen zijn twee leerkrachten op het schoolplein aanwezig. Wij stellen een goed toezicht op prijs. Dit geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid aan kinderen.

Resultaten

VWO tto 1 kind
VWO 4 kinderen
HAVO 3 kinderen
VMBO-TL 10 kinderen
VMBO-KBL 8 kinderen
VMBO-BBL 2 kinderen

Dorenweerd College 8 kinderen
HPC 11 kinderen
Stedelijk Gymnasium Arnhem 1 kind
OBC Elst 1 kind
OBC Huissen 1 kind
Westeraam 4 kinderen
Thomas a Kempes 1 kind
Beekdal Lyceum 1 kind

Rookbeleid

Onze school is een rookvrije school. Ouders die de school assisteren bij buitenschoolse activiteiten, mogen in het belang van de kinderen niet roken.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf. Dit jaar komt foto Suzan. De foto’s kunnen vrijblijvend, tegen betaling, besteld worden.

Schoolfruit

Gezonde school!
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het echter ook als een taak van school om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Zoals bijvoorbeeld met schoolfruit. Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en groente eten.

Wat kunt u meegeven?
Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn de schoolfruitdagen. Op deze dagen kunt u uw kind vers fruit of verse groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.
Het is niet de bedoeling, misschien is dit in enkele gevallen wel een keer eerder toegestaan, dat de kinderen producten nuttigen op de fruitdagen waarin fruit verwerkt is, bijvoorbeeld knijpfruit, fruitshot, muesli-fruitreep enz. Het spreekt voor zich dat wij als school het gezonde eten op de maandag en dinsdag blijven propageren. Meer informatie vindt u op: www.euschoolfruit.nl

Schoolondersteuningsprofiel

Vanaf 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Deze wet verplicht scholen voor alle kinderen passend onderwijs te verzorgen. Dit gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van ieder individueel kind. De school is dus verplicht de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en hier een passend onderwijsaanbod bij te bieden.

Natuurlijk kan geen enkele basisschool voor iedere leerling een individueel programma maken. Wel verschillen scholen in de mate waarin ze tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van hun leerlingen.

Iedere basisschool is verplicht in haar School Ondersteunings Profiel aan te geven in welke mate zij tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van haar leerlingen. Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs! dat de regio rond Arnhem bestrijkt.

In dit schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft
voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De ondersteuning die de school kan bieden, wordt beschreven op twee niveaus:
basisondersteuning en extra ondersteuning.

Schoolondersteuningsprofiel

Schooltijden en pauzes


Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag en donderdag

08.15 uur – 14.15 uur

08.15 uur – 14.15 uur

Woensdag

08.15 uur – 12.15 uur

08.15 uur – 12.15 uur

Vrijdag

08.15 uur – 12.15 uur

08.15 uur – 14.15 uur


  

 

Kleine pauze

Grote pauze

Groep 1-2

10.00 uur - 10.15 uur
(in eigen groep)

11.45 uur - 12.15 uur

Groep 3-4

10.00 uur - 10.15 uur

11.45 uur - 12.15 uur

Groep 5

10.00 uur - 10.15 uur

12.15 uur - 12.45 uur

Groep 6 t/m 8

10.15 uur - 10.30 uur

12.15 uur - 12.45 uur

Schorsing van kinderen

De wet vermeldt dat de beslissing over toelating en verwijdering van kinderen berust bij het bevoegde gezag. In de praktijk ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de directeur van onze school. Daarom hebben wij voor onze school een protocol opgesteld over de aanname, schorsing en verwijdering van kinderen. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact opnemen met de directeur om het protocol in te zien.

Skeelers/Waveboarden

In verband met de veiligheid in en rondom het gebouw vragen wij u om de kinderen niet op skeelers en/of wave-boarden naar school te laten komen. Mogelijk wordt het tijdens een gymles incidenteel toegestaan.

Speelgoed

Kinderen mogen geen speelgoed meenemen naar school. Alleen op hun verjaardag, de speelgoedmiddag in de groepen 1-2 en met Sinterklaas kunnen ze speelgoed meenemen om in de klas te laten zien.

Sponsoring

Voor het bedrijfsleven kan onze school aantrekkelijk zijn voor sponsoractiviteiten. Onze kinderen zijn een belangrijke doelgroep, maar zij zijn ook beïnvloedbaar en kwetsbaar. Dit vraagt onze grootste zorg. Op schoolniveau zijn daarom afspraken gemaakt. De basis voor sponsoring berust op sociale controle. Als een mogelijke sponsor zich bij onze school aanmeldt, kan dat ook gunstig zijn voor De Haafakkers.

De eventuele gevraagde wederdiensten zullen zorgvuldig gewogen moeten worden.
Sponsoring moet:

- passen bij de doelstellingen van de school;
- in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
- rekening houden met de belevingswereld van de kinderen.
Sponsoring mag beslist niet/geen:
- gevaar opleveren voor de betrouwbaarheid van de school en bij de schoolbetrokkenen;
- de school afhankelijk maken van de sponsor;
- de onderwijsinhoud beïnvloeden;
- invloed hebben op de inrichting/bouw van de school;
- via reclame stimuleren tot ongezond en/of gevaarlijke activiteiten/gedrag;
- kinderen/ouders verplichten om producten of diensten van de sponsor af te laten nemen.
Omdat sponsoring goed afgewogen moet worden, heeft de MR instemmingsrecht bij het wel of niet aangaan van een sponsorcontract. Elke sponsoraanvraag zal apart worden beoordeeld.

Stagiaires

Elk jaar kunnen leerkrachten gebruik maken van stagiaires van diverse PABO’s, CIOS/Lobos en SPW’s. Zij voeren taken uit die worden opgelegd door de opleiding of door de mentor/mentrix. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de groepsleerkracht.

Urentabel verplichte leertijd

Vak

Gr 1-2

Gr 3

Gr 4

Gr 5

Gr 6

Gr 7

Gr 8

taal

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

lezen

 

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

schrijven

0.50

2.00

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

rekenen

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Ontw. materiaal

6.50

 

 

 

 

 

 

Wereld oriëntatie

 

 

 

3.00

3.00

3.00

3.00

verkeer

 

0.50

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

engels

 

 

 

 

 

0.50

0.50

katechese

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Bewegings onderwijs

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Vrij spel

4.25

 

 

 

 

 

 

tekenen

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

handvaardigheid

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

muziek

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

pauze

 

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal

23.75

23.75

23.75

25.75

25.75

25.75

25.75

Vakantierooster

Studiedagen 6 september 2019, 20 december 2019, 21 februari 2020, 24 april 2020, 29 mei 2020 Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020

Verjaardag

Alle kinderen mogen hun verjaardag in de groep vieren. Er wordt voor hen gezongen en ze mogen trakteren. Ook mag de jarige op deze dag de klassen rond gaan.
Bij de groepen 1-2 mogen de ouders aanwezig zijn bij de verjaardag in de groepen. Vanaf groep 3 is dit zonder ouders.

Verkeerssituatie rondom school

De school en de ouders hebben tot taak de kinderen goed verkeersgedrag bij te brengen. Op school gebeurt dit in de verkeerslessen. Ouders hebben ook een belangrijke taak. Zij kunnen het goede voorbeeld geven.
Breng uw kinderen alstublieft alleen met de auto naar school als dat strikt noodzakelijk is. Vanwege de geringe ruimte bij onze school ontstaan er vaak onveilige situaties. Daarnaast stellen wij het op prijs, als u aan de verkeersveiligheid op de weg rondom de school wilt denken. Ook is het fijn, als u rekening houdt met de bewoners in de directe omgeving van de school.
Wanneer u uw kind(eren) met de auto wilt brengen of halen, wilt u dan letten op de rijrichting, de snelheid (stapvoets), correct parkeren en het afzetten van de motor. U mag alleen in de aangegeven parkeervakken parkeren. Op dit alles wordt door de politie gecontroleerd.

Verlof

Zodra uw kind naar school gaat en leerplichtig is krijgt u te maken met wetgeving, rechten en plichten die omschreven staan in de leerplichtwet. In deze leerplichtwet zijn de regels rondom verlof en vakantie zeer strikt opgenomen. In de schoolgids staan alle vrije- en vakantiedagen van uw kind. Er bestaan in de leerplichtwet naast deze vrije- en vakantiedagen geen extra snipperdagen. U heeft voor extra dagen een ‘vrijstelling van de schoolbezoekplicht’ nodig. Deze vrijstelling moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur van uw school.

De inspectie van het onderwijs is de instantie die de kwaliteit van het onderwijs beoordeelt. En sinds januari 2012 valt binnen die beoordeling ook heel nadrukkelijk het tijdig melden van verzuim en het juist beoordelen van aanvragen voor verlof. Als de directeur zich niet aan de opdrachten uit de leerplichtwet houdt, en op onjuiste grond of bevoegdheid een vrijstelling van het schoolbezoek geeft, kan er een bestuurlijke boete opgelegd worden tot een maximum van €100.000,- per schooljaar. Daarom reden genoeg om het onderwerp ‘verlof’ onder de aandacht te brengen. Wij verzoeken u vriendelijk met het bovenstaande rekening te houden en het onderstaande document "Verlof wat is wel en wat is niet toegestaan", goed door te lezen om onnodig en ongevraagd verlof aan te vragen. De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtwet wordt door de gemeente intensief gecontroleerd.

Het document "Verlof, wat is wel en wat is niet toegestaan" en het verlofformulier is te verkrijgen bij de directeur.

Vervanging

Wijze van vervanging bij ziekte, verlof, scholing. Onze school is aangesloten bij IPPON, dat een bemiddeling tussen basisscholen en vervangers tot stand brengt. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om vervanging te regelen.

Verzekeringen

Alles over de verzekeringen is te verkrijgen bij de directeur.

Vieringen en activiteiten

Binnen onze school is er natuurlijk ook ruimte voor vieringen en activiteiten. Jaarlijks organiseert iedere groep een viering waarbij de ouders van de betreffende groep van harte welkom zijn. Daarnaast worden elk jaar uit het schoolteam en de ouderraad commissies gevormd, die deze vieringen en activiteiten voorbereiden. Het vieren van deze feesten gebeurt op school of in De Bongerd. Bij sommige festiviteiten, mede afhankelijk van de beschikbare ruimte, worden de ouders uitgenodigd.

Website

www.dehaafakkers.nl
Onze website staat boordevol informatie over onze school, het laatste nieuws etc.
Daarnaast hebben wij ook een schoolgids waar de belangrijkste gegevens in zijn opgenomen. De schoolgids is ook te downloaden op de website.

Wonderwijs

Wonderwijs is een stichting met 15 scholen voor primair onderwijs. Je vindt onze scholen in de gemeente Overbetuwe (Driel, Elst, Heteren, Valburg, Zetten, Oosterhout) en in de gemeente Lingewaard (Huissen).

Bezoekadres:
Hoenderik 9
6662 VM ELST
Postadres:
Postbus 210
6660 AE ELST

T (0481) 350 003
E info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl
Kamer van Koophandel: 09152075

Ziekmelden/Absentie

Als uw kind ziek is, of om een andere reden de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u om dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Telefonische ziekmeldingen graag vóór 08.15 uur, dus niet onder schooltijd. Afwezigheid wegens bezoek aan huisarts, specialist e.d. graag doorgeven aan de groepsleerkracht. Het is voor de school belangrijk om te weten of uw kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals de bof, rode hond etc. Als huiswerk door langdurige afwezigheid wenselijk is, gaat dat in overleg tussen de leerkracht en de ouders.

Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder opgaaf van reden, maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek uw kind tijdig af te melden. Wanneer een kind langer ziek is, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of deze zal u zelf benaderen. Er kan dan worden afgesproken wat er aan onderwijsactiviteiten thuis mogelijk is. Andere noodzakelijke informatie betreffende uw kind over bijvoorbeeld allergieën of medicijngebruik horen wij graag bijtijds.

Telefonische ziekmeldingen: 026-4722288