Zodra uw kind naar school gaat en leerplichtig is krijgt u te maken met wetgeving, rechten en plichten die omschreven staan in de leerplichtwet. In deze leerplichtwet zijn de regels rondom verlof en vakantie zeer strikt opgenomen. In de schoolgids staan alle vrije- en vakantiedagen van uw kind.

Er bestaan in de leerplichtwet naast deze vrije- en vakantiedagen geen extra snipperdagen. U heeft voor extra dagen een ‘vrijstelling van de schoolbezoekplicht’ nodig. Deze vrijstelling moet u schriftelijk aanvragen bij de directeur van uw school. De inspectie van het onderwijs is de instantie die de kwaliteit van het onderwijs beoordeelt. En sinds januari 2012 valt binnen die beoordeling ook heel nadrukkelijk het tijdig melden van verzuim en het juist beoordelen van aanvragen voor verlof. Als de directeur zich niet aan de opdrachten uit de leerplichtwet houdt, en op onjuiste grond of bevoegdheid een vrijstelling van het schoolbezoek geeft, kan er een bestuurlijke boete opgelegd worden tot een maximum van €100.000,- per schooljaar. Daarom reden genoeg om het onderwerp ‘verlof’ onder de aandacht te brengen.

Wij verzoeken u vriendelijk met het bovenstaande rekening te houden en het onderstaande document "Verlof wat is wel en wat is niet toegestaan", goed door te lezen om onnodig en ongevraagd verlof aan te vragen. De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtwet wordt door de gemeente intensief gecontroleerd.

Het verlofformulier kunt u bij de directeur ophalen.